“กองทัพบก ห่วงใยมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล”
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก งวดที่ 12 ห้วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 จำนวน 20 ราย รายละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก มอบให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ เพื่อดูแลสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนประกอบอาชีพต่อไป