“ตุลาการศาลทหาร มทบ.27 ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต”
พลตรี วรเชษฐ์​ ช​ว​นะ​น​ร​เศรษฐ์​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานนำนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 12 นาย เข้ากราบบังคมทูลเบิกตัวตุลาการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลทหาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร ประจำปี 2565 ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ