“ผบ.มทบ.27 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง และ อ.ธวัชบุรี”
เช้าวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านเรือนเสียหาย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธาน ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด การให้ความช่วยเหลือในส่วนของอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 6 หลัง
โดยมอบเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย จากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25,942 บาท และอำเภอธวัชบุรี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 9 หลัง เป็นเงินจำนวน 17,901 บาท โดยมอบเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง หลังละไม่เกิน 33,000 บาท จากเงินทดรองราชการฯ
มีเสียงไอ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอธวัชบุรี ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน และทรัพย์สินของราษฎรเป็นจำนวนมาก จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้รายงานความเสียหายด้านที่พักอาศัยดังกล่าว ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดเสนอแล้ว จึงจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติม จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มามอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้