“มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี หัวหน้าคณะกรรมการตรวจกิจการทั่วไปและคณะ ที่เดินทางเข้าตรวจกิจการหน่วย ประจำปี 2561”
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.พันเอกชินวิช เจริญพิบูลย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พันเอกชูชีพ ชัยศรี หัวหน้าคณะกรรมการตรวจกิจการทั่วไปและคณะ ที่เดินทางเข้าตรวจกิจการหน่วย ประจำปี 2561 ซึ่งเดินทางเข้าสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และพระบรมรูปพระนเรศวร ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ก่อนเข้าเยี่ยมคารวะ พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยภายในห้องประชุมประเสริฐสงคราม
ต่อจากนั้น เวลา 10.00 น. คณะชุดตรวจได้เดินทางเข้าตรวจเอกสารการรับตรวจกิจการทั่วไปของหน่วย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งประกอบด้วย
– การบรรจุกำลังพล
– การเก็บรักษาประวัติรับราชการกำลังพล
– การบริการเงินฝากออมทรัพย์กองทัพบก
– การฌาปนกิจ
– การประกอบเลี้ยง
– ขวัญวินัยทหารและการสวัสดิการ
– การบริการอื่นๆ การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
– การรักษาความปลอดภัย
– การส่งกำลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2-4 สายพลาธิการ
– การส่งกำลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สาย สรรพาวุธ
– การตรวจอาวุธประจำกายประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิง
– ยานพาหนะใน-นอกอัตรา และการใช้รถประจำหdน่วย
– มาตรการประหยัดพลังงาน
ต่อมา เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจกิจการทั่วไป ได้เดินทางเข้าตรวจสถานที่จัดเก็บยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุภายในหน่วย ว่ามีความถูกต้องตามเอกสารบัญชีคุมหรือไม่ พร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่ของหน่วย ในการจัดทำเอกสารและ การจัดเก็บยุทโธปกรณ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยกิจการทั่วไป พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป