“มัคคุเทศก์น้อย นำทหารใหม่เปิดค่ายทหาร Open House ต้อนรับผู้ปกครอง”
มัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 นำทหารใหม่และผู้ปกครองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในค่ายประเสริฐสงคราม โดยได้เยี่ยมชม อนุสาวรีย์ พล.ต.พระยาประเสริฐสงคราม, กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยร่วมทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและได้ร่วมเพาะกล้าเมล็ดพันธ์ุผัก ,ชมการสาธิตกระโดดหอสูง 34 ฟุต,แวะชมแพะดนตรี เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ และเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน อาทิ สถานที่ฝึก โรงนอนทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยง
เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ สร้างความเชื้อมั่น คลายความวิตกกังวลให้แก่ญาติทหารใหม่