มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0900 น.พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอกบำเพ็ญ เพ็ญภาคกุล ช่วยราชการหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการ อบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 รุ่นที่ 2 ณ อาคารฝึกอบรมโครางการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำข้อตกลงร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานของศูนย์เครือข่ายวิจัยสู่สาธารณะชน 2. เป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 แบบครบวงจร 3. เป็นกิจกรรมย่อยของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการบริการทางวิชาการ โดยได้แบ่งฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน มีวิทยากรจากศูนย์เครือข่ายบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ดังนี้ ฐานที่ 1.น.ส.กนกกุล แพงไธสง “ฐานการดูแลไก่เล็ก” ให้ความรู้ ความเข้าใจวิธีการกกไก่, การให้อาหาร การให้น้ำ เพื่อให้ไก่มีอัตราการรอดสูงขึ้น ฐานที่ 2.ดร.นริศรา สวยรูป “ฐานโรคที่สำคัญในสัตว์ปีก” การป้องกันรักษาโรคของไก่ สร้างความเข้าใจให้ความรู้ ฝึกการให้วัคซีนป้องกันโรค และสร้างภูมิต้านทานโรคระบาดต่างๆ ฐานที่ 3. ดร.สุกัญญา เจริญศิลป์ “ฐานอัตลักษณ์ไก่พื้นเมือง การสร้างการรับรู้และการตลาด” ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 มีลักษณะ โตดี ไข่ดก อกกว้าง เนื้อแน่น รสชาติอร่อย ถูกปากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถนำแยกชิ้นส่วนไก่ การบรรจุภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มของไก่ นำไปสู่การตลาดในเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง จากการอบรมครั้งนี้ทำให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประกอบอาชีพ ขยายผลเป็นฐานการเรียนรู้ของหน่วย และหลังจากจบการอบรม มณฑลทหารบกที่ 27 และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการรับการอบรมโครงการด้วย