“มทบ.27 ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม โดยหน่วยงานแต่ละอำเภอ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด