ผบ.มทบ.27 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 0900 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารราชองครักษ์( CAT 904)ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาถ่ายทอดสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยรวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อจากนั้น เวลา 1300 นาฬิกา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ,โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี, โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ,ซึ่งทำให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการกำหนดราคาสินค้า การเลือกช่องทางในการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเพื่อให้จัดจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง และได้พบปะประชาชนที่มาต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและสินค้า OTOP ของ ตำบลท่าม่วง ด้วย