เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 61 บก. ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ.(มว.รส.มทบ.27) เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาตามโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส กำจัดวัชพืชเเละผักตบชวา กับส่วนราชการเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่น , ส่วนราชการปกครอง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ,จิตอาสา ,ชาวบ้าน อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืชผักตบชวา ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณะบ้านหนองไร่ ม.11 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจการทำงานของทหารและนโยบายของรัฐบาล/คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ พร้อมรับทราบปัญหา ติดตามการเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนในพื้นที่