มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และชุดครูฝึกจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยมี นาย คมเพ็ชร สีดามาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2 แห่ง ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติ