“ฝีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อความชำนาญในการรบ”
ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึก
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการฝึกวิชาอาวุธศึกษา และการฝึกทางยุทธวิธี เพื่อสร้างความชำนาญในการใช้ยุทโธปกรณ์ และการใช้ยุทธวิธีทางทหาร ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID – 19 อย่างเคร่งครัด