“สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก”
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้พบปะสมาชิกเเม่บ้านหน่วยฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย การดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก และ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๗ และผ่านระบบ zoom เพื่อให้สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ฯ ได้รับทราบการดำเนินงานตามนโยบายของทางสมาคมแม่บ้านทหารบกและงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามนโยบายหลักของสมาคมแม่บ้านทหารบก และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ เพื่อให้ครอบครัวของกำลังพลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น