มทบ.27 อบรมศีลธรรมกำลังพล เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ และตั้งมั่นอยู่ในความดี

พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี กำลังพล จาก สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าอบรมในหัวข้อ “หลักธรรมคิหิปฏิบัติขจัดความทุกข์ “ โดยได้รับความเมตตาจากพระปริยัติธรรมวงค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) เป็นผู้ให้ความรู้ทางธรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยาย นำมากล่อมเกลาจิตใจ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคม สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป