“กกล.รส.จว.ร.อ.ติดตามเยาวชนร่วมพันธสัญญาเข้าอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม”
ตามที่ กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ “รวมพลังเยาวชนจิตอาสาให้คนพิการมีสุข” เมื่อวันที่ 4 – 5 ก.ย.2561 ที่ผ่านมา ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จว.ร.อ. เพื่อแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางของกลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เคยกระทำความผิดในกรณีดังกล่าวจำนวน 64 คนเข้าอบรมโดยใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการคืนคนดีสู่สังคมนั้น แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในห้วงดังกล่าวได้ จำนวน 5 คน โดยในวันนี้ วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการ มณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมกับหน่วยงานภาคีตามโครงการ ได้รับการรายงานตัวเพิ่มเติมของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 คน ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งได้ชี้แจงและการทำบันทึกการรายงานตัวของเด็กพร้อมผู้ปกครองว่า ยินดีจะเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 ที่กองร้อยสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27