หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรประกอบพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 1500 น. ณ บริเวณสนามบินกองทัพบก ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพลทหารราบที่ 6 ประกอบพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทยวันที่ 18 มกราคม 2563 ของส่วนภูมิภาค เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโดยมี กองพันสวนสนาม จำนวน 9 กองพัน จัดจากหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร มี พันเอกสมเด็จ พวงผกา เป็นผู้บังคับกองผสมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความเข้มแข็ง ความพร้อมเพรียง เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจักยึดถือพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ว่า
“…ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้
ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า
พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน
โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ
“ประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ…”
สำหรับความสำคัญของ “วันกองทัพไทย” เมื่อปีพุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย รัฐบาล จึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันกองทัพไทย” “วันยุทธหัตถี” และ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” นอกจากนี้ ยังเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และยังเป็นวันที่ให้เหล่าทหารได้สำนึกในบุญคุณของอดีตทหารหาญที่ได้เสียสละชีวิต เลือด เนื้อ เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ และได้ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นธงประจำหน่วยทหารที่มีความสำคัญยิ่ง และถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์
ในการนี้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด, มหาสารคาม และยโสธร เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกัน