มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ คณะจากมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ นายประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ,หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและคณะจากมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งคณะฯ ได้ชื่นชมในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม มีการสนับสนุน บูรณาการร่วมทั้งภาครัฐ และเอกชน ทำให้โครงการฯ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างดี
โดยแนะนำให้ขยายผลโครงการฯ สู่ชุมชนห่างไกล หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดาร และขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งทางมูลนิธิชัยพัฒนามีเมล็ดพันธุ์พร้อมให้การสนับสนุน