“มณฑลทหารบกที่ 27 มอบปฏิทินเก่าเพื่อทำอักษรเบรลล์ ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา”
ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบกมีดำริเชิญชวนให้กำลังพลของกองทัพบกร่วมบริจาคปฏิทินเก่าเฉพาะแบบตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดทั่วประเทศ สำหรับนำไปทำหนังสืออักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอน
มณฑลทหารบกที่ 27 โดย พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อทำอักษรเบรลล์ ซึ่งได้รับการบริจาค จาก กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 235 เล่ม กองพลทหารราบที่ 6 จำนวน 325 เล่ม มณฑลทหารบกที่ 22 จำนวน 164 เล่ม มณฑลทหารบกที่ 29 จำนวน 150 เล่ม และ มณฑลทหารบกที่ 210 จำนวน 40 เล่ม รวมทั้งสิ้น 927 เล่ม พร้อมนมกล่องและขนม มอบให้แก่โรงเรียนศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด โดยมี นางชัญญานุช มูลวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด และผู้แทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาสต่อไป