มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เข้าร่วมประชุม กิจกรรม “ผู้ว่าพาวิ่ง อาสาปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา”
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ มอบให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายภารกิจ กิจกรรม “ผู้ว่าพาวิ่ง อาสาปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลานสาเกตนคร บริเวณหน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสา ในการปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด