ตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 0930 พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานนำนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 19 นาย เข้ากราบบังคมทูลเบิกตัวตุลาการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลทหาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ ศาลมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก คำค้าย แหล่งสะท้าน ในฐานะตุลาการอาวุโส นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร ประจำปี 2566 ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า
“ข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”