“ชป.กร.มทบ.27 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนผู้นำชุมชน”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนผู้นำชุมชน ร่วมกับเครือข่ายชุดเฉพาะกิจ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ในกิจกรรมส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ณ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารและชุมชนรอบค่ายฯ