“อบรมให้ความรู้การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นให้กับชุดครูฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 1 “
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการอบรมให้ความรู้การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นให้กับชุดครูฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารทบที่ 16 รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 1 (ครู ก.) โดยมีคณะวิทยากรสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มาอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ การประเมินสุขภาพจิต (Mental Health Check in) การดูแลเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้ครูฝึกทหารใหม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ แนวทางการประเมินคัด กรองสุขภาวะรวมถึงมีความสามารถช่วยเหลือด้านจิตใจเบื้องต้นและส่งต่อได้ทันท่วงที ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม