กกล.รส.จว.ร.อ.ส่งมอบภารกิจให้กับ กอ.รมน.จว.ร.อ.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 1330 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งมอบภารกิจในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในนาม ผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลตำรวจตรีสมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้เกียรติเข้าร่วมส่งมอบภารกิจในครั้งนี้ด้วย
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังปฏิบัติภารกิจในนามกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยปฏิบัติภารกิจ 7 ประการ เพื่อสนับสนุนภารกิจกับส่วนราชการต่างๆและปฏิบัติตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยประสานงานกับส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก และปัจจุบันนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคำสั่งให้จบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยยังคงดำเนินภารกิจในการพัฒนาสนับสนุนการทำงานกับหน่วยงานราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องต่อไป