มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามการปกครองระบอประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในการจัดการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยมีนาย ดัมภ์ สุริโย ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้รับทราบถึงระเบียบและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และมีความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข หลังจากนั้น ร้อยตรี กิตติชัย หงส์จุมพล นายทหารพระธรรมนูญ ฯ ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการเลือกตั้ง ของกองทัพบก ให้กับข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับทราบ เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง