“ผบ.มทบ.27 รวมพลังบุญ ปลูกป่า ถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา”
เช้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่เขตสังฆาวาส วัดวิมลนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรวมใจปลูกป่า ถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา โดยมี นาง ตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังบุญชุมชนจิตตนิยามเมืองสรวง ญาติธรรมและสาธุชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทั้งนี้นอกจากเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 ในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่า อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต https://www.youtube.com/watch?v=UZK2yv7TdK4