“ชป.กร.มทบ.27 เข้าเยี่ยมคำนับผู้บริหารสถานศึกษาและพบปะสภานักเรียน เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมคำนับ นายยุทธพงษ์ คุริรัง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)และครูอาจารย์ที่รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อขออนุญาตเข้าประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม โดยสนับสนุนให้สภานักเรียน ประธานนักเรียน หรือกลุ่มนักเรียน เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี คณะครูอาจารย์ที่รับผิดชอบ สภานักเรียนและตัวแทนกรรมการนักเรียนเข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ พร้อมยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี