“โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นวิทยากรอบรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน ณ ศูนย์คุณธรรมเยาวชน บ้านหนองมันปลา ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ในหัวข้อ
– การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
– การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน
โดยมี ผู้นำชุมชน,ผู้นำเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเยาวชน,วิทยากรเครือข่ายจิตอาสา, ชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเขตยโสธร และเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีความรักชาติ รักสถาบันฯ มีคุณธรรม มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำความดีเพื่อสังคมต่อไป