มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยจิตอาสาทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีกำแพง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่นสวยงาม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ได้ตระหนักในการรักษาความสะอาดของถิ่นฐาน ฟื้นฟูให้ลำคลองให้ใสสะอาด สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศต่อไป
(วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น.)