“Sport Night” เดินเพื่อสุขภาพแม่บ้าน ครั้งที่ 21
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมโครงการเดินเพื่อสุขภาพแม่บ้าน ครั้งที่ 21 “Sport Night” เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแม่บ้านกองทัพภาคที่ 2 และครอบครัว ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา