มทบ.27 ให้การต้อนรับ ผอ.กกบ.ทภ.2 และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ทภ.2 ของ มทบ.27
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 และส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พันเอก กอบโชค หัสดี ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 2 และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 กองทัพภาคที่ 2 ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง และกลุ่มงบประมาณโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเตรียมการรับตรวจจากคณะชุดตรวจกองทัพบก (ห้วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567) และเข้าติดตามผลการดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค แผนงานประจำปีงบประมาณ 2566