“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่(Open House)
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่” ต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัด 2/66 โดยมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา , กำลังพล และญาติทหารใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลที่มีความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณลักษณะที่ดี สมควรได้รับการยกย่อง จำนวน 6 นาย การแสดงของทหารใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งหลังจากที่ได้รับการฝึก และการแสดงยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของหน่วยในการช่วยเหลือประชาชน
จากนั้น มัคคุเทศก์น้อย ได้นำทหารใหม่และผู้ปกครองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในค่ายประเสริฐสงคราม ได้แก่ อนุสาวรีย์ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม, โครงการทหารพันธุ์ดี ,หอโดดสูง 34 ฟุต,ชมแพะดนตรีและไหว้ศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์
ต่อจากนั้น ทหารใหม่ได้แสดงมุทิตาจิตต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำวงดนตรีคลาสสิคแบนด์มาบรรเลงบทเพลงให้น้องทหารใหม่และผู้ปกครองได้รับฟังในระหว่างการประทานอาหารร่วมกันก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
(วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 0930 น.)