มทบ.27 เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัด ในเขตกองทัพภาคที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1) เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัด ในเขตกองทัพภาคที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ.2566-2570 ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570