“มทบ.27 ลงนามในสัญญาเช่าและค่าธรรมเนียม เพื่อจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจกรณีพิเศษ ของ ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารทหารบกที่ 27 กับ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด”
ตามที่กองทัพบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจกรณีพิเศษ ของกองทัพบก ระหว่างกองทัพบก กับ กรมธนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนั้น กรมธนารักษ์ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดสวัสดิการในรูปแบบเชิงธุรกิจของ ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารทหารบกที่ 27 โดยเรียกเก็บอัตราผลตอบแทนแบบวิธีส่วนแบ่งรายได้ในห้วง 3 ปีแรก ( 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 ) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า 3 ปี ให้นำรายงานงบการเงิน ผลประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอกรมธนารักษ์เพื่อพิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอีกครั้ง
กองทัพบกจึงได้อนุมัติให้ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบอำนาจจาก ผู้บัญชาการทหารบก (ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก) ลงนามในสัญญาเช่าและค่าธรรมเนียม เพื่อจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจกรณีพิเศษ ของ ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารทหารบกที่ 27 กับ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด โดยมี นายสมพร เฟื่องกฤษฎา ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เป็นผู้ลงนาม เพื่อดำเนินการขอเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 27 เจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27