“มทบ.27 นำทหารใหม่ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อรับเอาพระรัตนตรัยและคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2566 ผลัดที่ 2 จำนวน 98 นาย เพื่อรับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ปลูกฝังคุณธรรมให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา โดยมี พระครูพิศิษฐ์สรเวท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธีนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกผลัด เพราะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่นั้น เป็นการประกาศตนและยอมรับในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุขตลอดไป
(วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.)