ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดยโสธร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1800 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร โดยมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 27 และ คุณฤดี บุญบำรุง รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและคณะแม่บ้าน ฯ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุด