มทบ.27 จัดโครงการ ปลูกปอเทือง เหลืองอร่ามทั่วทั้งค่าย เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 เวลา 1330 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม หว่านเมล็ดต้นปอเทือง ณ บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 27 ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่สนับสนุนให้จัดกิจกรรมวันดินโลกและร่วมกันปลูกปอเทืองในพื้นที่ว่างของหน่วย เพื่อเป็นเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงรักษาดินให้สมบูรณ์ โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบและครอบครัวมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่อง จริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ และให้ความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก มทบ.27 จึงจัดกิจกรรมหว่านเมล็ดปอเทืองในวันนี้ เพื่อให้ออกดอกเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งค่ายพร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงทำเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีบนผืนแผ่นดินแห่งนี้