“ผบ.มทบ.27 รับมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ จาก ทบ. ให้แก่กำลังพล สังกัด มทบ.27 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ”
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 มอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ จากกองทัพบก ให้แก่กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารของประชาชนและช่วยเหลือในทันที ไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเสียสละอย่างแท้จริง ดังนี้
1. จ่าสิบเอก สุพัฒน์ โคตรบรรเทา
2. จ่าสิบโทหญิง รัญชิดา กุลทิกวด
3. สิบเอกหญิง ลำจวน สารจันทร์
โดยมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา