มทบ.27 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2567 โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบทุนฯ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จำนวน 4 ทุน โดยทางหน่วยจะดำเนินการมอบในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรหลานของข้าราชการที่เสียสละในการปฏิบัติราชการ
การมอบทุนการศึกษาในปี 2567 คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้มอบทุนฯ จำนวน 718 ทุน เป็นเงิน 2,313,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) มอบให้กับ นักเรียน นักศึกษา บุตรข้าราชการทหาร ตำรวจ และมอบให้กับผู้แทนจังหวัดทั้ง 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ