มทบ.27 ร่วมพิธีปลงผมและบรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 76 รูป โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชพรหมจริยคุณ ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดบ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้บรรพชา จำนวน 76 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมต่อไป