กกล.รส.จว.ร.อ.ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างร่องระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เมื่อ 2 ต.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.จังหาร ร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน กอกแก้ว ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จว.ร.อ.เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากไม่มีท่อระบาย ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่ราบลุ่มซำ้ซาก และยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคระบาดของยุงลายในฤดูฝน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ทต.ดงสิงห์ฯ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานประมาณ 40%ฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่15ต.ค.2561นี้ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก