มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าธาราวิเวก บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0900 น. ณ วัดป่าธาราวิเวก บ้านโนนใหญ่ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร พร้อมด้วย นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ,จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ,รด.จิตอาสา, หัวหน้าส่วนราชการ,และชาวบ้านโนนใหญ่ จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าธาราวิเวก บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ให้สะอาดสวยงาม สร้างจิตสำนึก ให้คนในชุมชน ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้คนไทยสมัครสมาน สามัคคี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืน ในลักษณะ “บวร “บ้าน วัด โรงเรียน โดยร่วมกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักคิดและวิธีปฏิบัติ 6 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับความสำเร็จ เพื่อเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลตลอดไป
ในการนี้ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขภาพ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่จิตอาสาพระราชทาน904 วปร.และประชาชนในพื้นที่ด้วย