มทบ.27 อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน เมษายน 2567 เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้กำลังพลดำรงตนอยู่ในศีลธรรม
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน เมษายน 2567 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี กำลังพลนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 รับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ “อบายมุข 6” โดย พระครูสุนทรธรรมภาษิต เจ้าอาวาสวัดโนนงาม เป็นผู้ให้ความรู้ทางธรรม เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยาย นำมากล่อมเกลาจิตใจ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคม สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
(วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 0900 น.)