“กองทัพบก ห่วงใยมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล”
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก งวดที่ 11 ห้วงเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม 2563 จำนวน 19 ราย รายละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 57,000 บาท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก มอบให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ เพื่อดูแลสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนประกอบอาชีพต่อไป #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน