“ผบ.มทบ.27 ร่วมการประชุมชี้แจงและสั่งการของ มทภ.2 ต่อ ผบ.นขต.ทภ.2 และรับมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ จาก ทบ.”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและสั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 2 ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม (4) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ จากกองทัพบก เรื่อง มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหน่วยที่มีผลการประเมินการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ 1/67 ( 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คะแนน 4.00 เป็นการแสดงออกถึงการปฎิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำกับดูแลที่ดีของผู้บังคับหน่วย ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนทำให้หน่วยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบราชการภายในกองทัพบก ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก
(วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.)