ชป.กร.มทบ.27 เป็นวิทยากรสนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชนและสังคม ตำบลแสนชาติ ประจำปี 2567
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 (ชป.กร.มทบ.27) เป็นวิทยากรในโครงการ พัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชนและสังคม ตำบลแสนชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน , ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ และจัดกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน การสร้างภาวะความเป็นผู้นำและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี ร้อยโท โกศล เวียงอินทร์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ ,หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน