เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ มอบหมายให้พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานทำการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย “ภัยแล้ง และวาตภัย” ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเกิดอากาศร้อนและสถานการณ์ภัยแล้งยาวนานถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีดำริให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการประสานส่วนราชการในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชน ให้ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันนี้
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, มูลนิธิกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ด และสมาคมนครสาเกตสงเคราะห์ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้ารับการตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย สำหรับภัยแล้ง และวาตภัย ดังนี้
๑. กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ จำนวน ๖๐ นาย รถดับเพลิง ๑ คัน, รถน้ำ ๒ คัน,
รถครัวสนาม ๑ คัน, รถเครื่องมือช่างไม้ ๒ คัน และรถพยาบาล ๑ คัน
๒. กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖ จำนวน ๒๐ นาย รถน้ำ ๑ คัน และรถครัวสนาม ๑ คัน
๓. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ ๑๕ คน รถเครื่องมือกู้ภัย ๑ คัน และรถน้ำ ๑ คัน
๔. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ ๒๐ คน รถตรวจการณ์ ๒ คัน รถดับเพลิงเล็ก ๑ คัน และรถน้ำ ๓ คัน
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จำนวน ๑๕ คน รถตรวจการณ์ ๑ คัน รถกู้ชีพ ๑ คัน และรถน้ำ ๑ คัน
๖. มูลนิธิกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ ๕ คน รถกู้ชีพพร้อมเครื่องมือ ๑ คัน
7. สมาคมนครสาเกตสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ๕ คน รถกู้ชีพพร้อมเครื่องมือ ๑ คัน
๘. รด.จิตอาสา และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จากชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม จำนวน ๓๐