“สร้างฝายมีชีวิต”
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ฝายน้ำล้นห้วยเขมร บ้านโนนยาง หมู่ทื่ 6 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยได้เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูน และเตรียมการเทปูนตามพื้นที่สำคัญที่ฝายเดิม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป