“ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดโกศลรังสฤษฏ์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด”
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ,พันเอกประยุทธ์ จันทร์มหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดโกศลรังสฤษฏ์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติด โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ประชาคมเพื่อค้นหา คัดกรองและนำผู้เสพ/ผู้ติดในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู โดยได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ ห้วงระหว่างวันที่ 5 – 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ส่วนในระยะที่ 2 เป็นขั้นปฏิบัติการ ห้วงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และระยะที่ 3 ขั้นสร้างความยั่งยืน ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2567
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อสแกนหาผู้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป รวมถึงเตรียมการสนับสนุนการฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และการจัดตั้งบ้านสบายใจเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน