“จังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561”
เช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จึงกำหนดให้กลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่บูรณาการ หมู่บ้าน/ชุนชน ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) องค์กรศาสนา กลุ่มจิตอาสา/อาสาสมัคร เครือข่ายสภาเกษตรกร สถานประกอบการ หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 และร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยดำเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิด และคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลกhttps://www.youtube.com/watch?v=l5_C11qP-XU