“จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงการดำนินการโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับส่วนราชการ และประชาชน”
บ่ายวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก สุเทพ ลาน้ำเที่ยง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติราชการ เขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ซึ่งมีนายอำเภอ เกษตรอำเภอ และเกษตรกร ทั้ง 20 อำเภอ
การประชุมในวันนี้ เป็นการชี้แจงหลักการขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน และของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น คือ ประชาชนรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 7 ครัวเรือน มีพื้นที่ติดตั้งระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ และมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ สามารถผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง มีหนังสืออนุญาตการใช้น้ำถูกต้อง และมีหนังสือยินยอมการใช้บ่อ (หากเป็นบ่อบาดาล) และหากแหล่งน้ำชนิดอื่นต้องมีน้ำใช้ได้ตลอดปี มีผู้รับรองปริมาณน้ำ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./วัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขอรับการสนับสนุนตรงกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานhttps://www.youtube.com/watch?v=O2951FwtHdY