กกล.รส.จว.ร.อ.เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 30 ก.ย.61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบกลุ่มเกษตกร เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ภาพและติดตามการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 2 ราย คือ
1.นายมี วรรณสุทธิ อาศัยอยู่หมู่ 10 บ.ดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง
2.นายสำราญ ชลอเลิศ บ้านเลขที่ 6 ม.2 บ.หนองเเวงใต้ ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่งเกษตรกรทั้ง 2 ราย เป็นเกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในดำรงชีวิต โดยได้มีการปลูกพืชผักสวนครัว,ปลูกไผ่กิมซุง, เลี้ยงปลา, เลี้ยงสุกร, เลี้ยงไก่ เลี้ยงโค ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเชิญชวนทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างการรับรู้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามนโยบายการปฎิบัติงานของรัฐบาล/คสช. ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่ด้วย